Да пусна и моите 2 ст. по темата.

Преди ~5 години (началото на 2003 г.) бях делегат на годишната конференция на EEMA. Като сериозна и независима организация (основана през 1987), те създават работни групи по различни наболели проблеми. Тогава течеше усилен дебат по въпроса на отворения код и неговото използване в публичния сектор. Аз участвах в групата за eGovernment, където трябваше да изготвим позицията на организацията по темата.

По-долу може да се прочете материала, който им изпратих тогава (преведен на български, оригинала е на английски):

Някои бележки относно приложението на отворения код в публичния сектор

Въвличането на все повече хора в разработката на софтуер с отворен код води до появата на много нови мнения за това как даден продукт трябва да се развива, какви да са неговите възможности и пр. Особено важно е да се синтезира най-доброто, за да се постигне успех. За външния наблюдател тези процеси изглеждат анархистични и разнопосочни, което е определено странно и едновременно стряскащо за служителя от държавния сектор, търсещ оптималното решение. Всъщност, протичащите процеси са просто още един изглед на Демокрацията и това, което се случва е съвсем нормално за обществото, в което живеем. Такава среда е особено продуктивна и дружелюбна към всички нови технологии и налагащи се стандарти, като помага за тяхната интеграция и развитие по един изчистен и свободен начин – така, както обществото се отнася към въпроса за прозрачност и адекватност на държавните решения.

Една от основните задачи на Електронното правителство е да интегрира съществуващите системи в една обща информационна инфраструктура, използвайки технологи като Web Services, PKI и т.н. Една такава отворена инфраструктура ще помогне на малките играчи на софтуерния пазар да се включат в изграждането на нови и нови услуги по най-добрия начин и в мащаби, които могат да управляват. В същото време, в момента някои от най-големите компании се опитват да наложат затворени решения, само защото това е единствения начин да запазят пазарните си ниши и дивиденти.

Въпреки всичко, изглежда ветровете се променят. Университетите подготвят все повече млади специалисти, приемащи каузата на отворения код присърце, работейки по стотици свободни проекти. Те осъзнават, че това е най-ефективния начин да вникнат в дълбочината на базовите технологии. А това е от особено значение за разбирането на това как работят информационните системи около нас. Много от тези проекти с отворен код растат и намират своето комерсиално приложение.

Разполагащи с необходимия капацитет, много IT компании започват да инвестират в решения с отворен код. Основната причина за това е преработката на отворените решения по такъв начин, че те максимално да отговорят на възникналите специфични нужди – техни или на клиентите им. За много от тези компании успешните резултатите са налице, което значи, че това е един от правилните пътища за развитие. Някои от тях дори променят основно своя бизнес-модел, опитвайки се да максимизират успехите от работата с отворен код.

Предлаганите решения в eGovernment областта няма да бъдат изключение от общата тенденция. Свободата на избор на доставчици, технологии и разработки са основните фактори за внедряването на отворени решения в държавата.

The end.

Може би не е необходимо да пояснявам, че в тази леко закостеняла организация, доминирана и управлявана от големите корпорации, моите романтични брътвежи не намериха място в крайния доклад. Впоследствие, въпросния документ, изпратен надлежно в централата на ЕС в Брюксел, послужи за основа на стратегията за развитие на IT в Съюза.